Rastvorov Valentin (Yaroslavl, Russia).
«Dedicated to St. Anastasia».
2005. Paper. Pastel. 30×40.